Bekçi Ne Kadar Maaş Alır, Bekçi Nasıl Olunur?

Bekçi , devlet, şehir ya da toplum tarafından kamunun güvenliğini sağlamak , oluşabilecek suçları engellemekle görevli kişilere denir.

Bekçi Ne Kadar Maaş Alır?

 • İlkokul mezunu bekçinin ortalama maaşı 4.300 TL ile 4.400 TL çalışan.
 • Lise mezunun bekçinin ortalama maaşı 4.400 ile 4.500 TL arasında.
 • Ön lisans mezunu bekçinin ortalama maaşı 4.400 ile 4.450 TL arasında
 • Lisans mezunu bekâr bekçilerin ortalama maaşı 4.450 TL ile 4.700 TL koruyucu.

2021 Bekçi Alımları Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığınca yapılacak bekçi alımları için kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Ancak Mart ve Nisan ayında ihtiyaç duyulan 11.100 bekçi alımının yapılması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı bekçi alımları hakkında bilgi paylaşıldığı zaman web sitemiz üzerinden sizleri bilgilendireceğiz.

2021 Bekçi Nasıl Olunur?

Bekçilik alımları için başvuru yapacakların başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. 
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • 167 cm boyunda olmak,
 • Beden kitle indeksi 18 (ihtimale) ile 27 (tılsım) arasında olmak.
 • Başvuru yaptığında en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
 • Askerlik görevini bitirmiş olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve açık doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar safra zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden hapisinden başka yerde bulunmamak,

 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet bulunmamakamak,
  Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen yerlerde),
 • Silah taşımaya veya silahlı görev kararı hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sınırları
  Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri orijinal çalışmış veya aracılık ve fiillerinde bulunmamış olmak.
 • Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan, kullanma veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak. Bunlardan idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler için hüküm giymemiş olmak,
 • İlaç, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir şekilde polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmak.

2021 BEKÇİ GÖREVLERİ YETKİLERİ NELERDİR?

Halka yardım görevi
MADDE 5 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli bilimleri, görevli bilimleri sağlamak için halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından;

a) Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu yardım yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

b) Yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riskli taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim etmek,

c) Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

ç) Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele hâller, yapılacak yardım isteklerinden gücüde olanları öncelik yerine getirmek,

d) Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyarmak,

e) Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştırmak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar etmek ile görevli ve yetkilidir.

Önleyici ve koruyucu görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri;
a) Görev saatleri içinde görevlendirildikleri devriye hizmeti yürütmek,

b) Görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında yardımcı olarak noksan örnek tedbirleri tamamlattırmak,

c) Görev kılındıkları vâkıf oldukları şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluklarına bildirmek,

ç) Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

d) Görev bölgeleri içinde uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,

e) Kişilerin can, mal ve ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önlemek ve genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

f) Mahalle sakinlerini etkileyen elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon gibi arızaları, bağlı bulunduğu genel kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak,

g) Halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engellemek,

ğ) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mâni olan taşıtların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlamak ve gerektiğinde bağlı bulunduğu genel kolluk birimlerine bildirmek,

h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerde genel kolluğu bilgilendirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak ile görevli ve yetkilidir.

Durdurma ve kimlik sorma

MADDE 7 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları;
a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,

b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek, amacıyla durdurabilir.

(2) Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.

(3) Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.

Bu kişilere kimliğini ispatlama hususunda gerekli kolaylık gösterilir. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal genel kolluk görevlileri haberdar edilir.
(4) Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan makul süreden fazla olamaz.

(5) Durdurma sebebinin ortadan kalkması hâlinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.

(6) Çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah ya da tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı hâlinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dâhil gerekli tedbirleri alabilir.

Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez.

Adli görev ve yetkiler

MADDE 8 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken;

a) Şüphelileri yakalamak,

b) Yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak,

c) Suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak,

ç) Varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmek ile görevli ve yetkilidir.

(2) Çarşı ve mahalle bekçileri haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kimseleri gördükleri takdirde yakalamak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim etmek ile görevli ve yetkilidir.

Zor ve silah kullanma yetkisi

MADDE 9 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri 4-7934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 16.maddesinde belirtilen zor ve silah kullanma yetkisini haizdir.

Genel kolluk kuvvetlerine yardım görevi

MADDE 10 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatla genel kolluk kuvvetlerine tevdi edilen görevlerde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu